Disclaimer

VertreknaarDubai.nl sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VertreknaarDubai.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om VertreknaarDubai.nl te kunnen raadplegen.

Tevens sluiten VertreknaarDubai.nl alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van andere websites die als link zijn opgenomen op VertreknaarDubai.nl en de informatie van derde op het forum zijn opgenomen op VertreknaarDubai.nl.